ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

සංයුක්ත සැලැස්ම -කාල රාමුව 2018

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
සංයුක්ත සැලැස්ම
කාල රාමුව 2018
                                     
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය අනු අංකය ක්‍රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය කාලරාමුව
භෞතික මූල්‍ය රු.මි. ජන. පෙබ. මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජුනි ජුලි අගෝ. සැප්. ඔක්. නොවැ. දෙසැ.
01 හරිත සවිය ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය සඳහා සහය වීම. (2018 - 2020) 1.1 විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන් 200 1.500                        
1.2 භෝග විවිධාංගීකරණය හා ආර්ථික භෝග සංවර්ධනය හෙක්ටයාර් 100 2.500                        
1.3 අතිරේක ආහාර භෝග වගා වැඩසටහන  ගොවිපළ ඒකක 1000 15.000                        
1.4 කුඩා ගොවිපළ සංවර්ධනය ඒකක 3500 8.750                        
1.5 සහභාගිත්ව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය  මෙ.ටො. 8000 10.000                        
1.6 ව්‍යවසායකත්ව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය  මෙ.ටො. 1000 1.000                        
1.7 ප්‍රජා පාදක පැල තවාන් ස්ථාපිත කිරීම. පැල තවාන්  25 2.500                        
1.8 ගොවි ප්‍රජාව දිරිමත් කිරීම හා ඇගයීම. වැඩසටහන 1 2.000                        
02 "ග්‍රාම අරුණ" ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වන ඒකාබද්ධ ගොවිපළ කළමනාකරණය 2.1 විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන 10 0.075                        
2.2 ප්‍රජා පෝෂක වැඩසටහන ඒකක 1000 4.000                        
38
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය අනු අංකය ක්‍රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය කාලරාමුව
භෞතික මූල්‍ය රු.මි. ජන. පෙබ. මාර්තු අප්‍රේල් මැයි ජුනි ජුලි අගෝ. සැප්. ඔක්. නොවැ. දෙසැ.
03 තිරසාර ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 3.1 විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන 10 0.075                        
3.2 ප්‍රජා සහභාගිත්ව සංවර්ධන සැලසුම්කරණය වැඩසටහන 25 0.1875                        
3.3 නායකත්ව සංවර්ධනය වැඩසටහන 5 0.500                        
3.4 ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්‍ර 50 7.500                        
3.5 පාංශු සංරක්ෂණය හෙක්ටයාර් 850 17.000                        
3.6 ගොවිපළින් බැහැර පාංශු සංරක්ෂණය ව්‍යාපෘති 30 40.00                        
04 වාණිජ ගොවිපළ සංවර්ධනය/ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය 4.1 පල්ලේකැලේ හා කොත්මලේ ගොවිපළ සංවර්ධනය ගොවිපළ 2 5.000                        
05 ආයතනික මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 5.1 මානව සම්පත් සංවර්ධනය වැඩසටහන 15 1.500                        
5.2 භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය     4.000                        
5.3 මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරණ ප්‍රවර්ධනය වැඩසටහන 15 1.500                        
5.4 ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය   15 0.4125                        
  එකතුව         125.00                        
                                     

 

ප්‍රවර්ගය: