ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

වාර්ෂික අයවැය වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
සංයුක්ත සැලැස්ම - 2018 - 2020
වාර්ෂික අයවැය වාර්තාව (ප්‍රාග්ධන වියදම්)
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය අනු අංකය ක්‍රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය වගකීම
භෞතික මූල්‍ය රු.මි.
01 හරිත සවිය ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය සඳහා සහය වීම. (2018 - 2020) 1.1 විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන් 200 1.500 විධායක අධ්‍යක්ෂ, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන, ගිණුම්, සැලසුම්), කාෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරි
1.2 භෝග විවිධාංගීකරණය හා ආර්ථික භෝග සංවර්ධනය හෙක්ටයාර් 100 2.500
1.3 අතිරේක ආහාර භෝග වගා වැඩසටහන  ගොවිපළ ඒකක 1000 15.000
1.4 කුඩා ගොවිපළ සංවර්ධනය ඒකක 3000 8.750
1.5 කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රචලිත කිරිම මෙ.ටො. 8000 10.000
1.6 ව්‍යවසායකත්ව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය  මෙ.ටො. 1000 1.000
1.7 ප්‍රජා පාදක පැල තවාන් ස්ථාපිත කිරීම. පැල තවාන්  25 2.500
1.8 ගොවි ප්‍රජාව දිරිමත් කිරීම හා ඇගයීම. වැඩසටහන 1 2.000
02 "ග්‍රාම අරුණ" ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වන ඒකාබද්ධ ගොවිපළ කළමනාකරණය 2.1 විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන 10 0.075
2.2 ප්‍රජා පෝෂක වැඩසටහන ඒකක 1000 4.000
03 තිරසාර ජනාවාස සංවර්ධනය සඳහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමනාකරණය 3.1 විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන වැඩසටහන 10 0.075
3.2 ප්‍රජා සහභාගිත්ව සංවර්ධන සැලසුම්කරණය වැඩසටහන 25 0.1875
3.3 නායකත්ව සංවර්ධනය වැඩසටහන 5 0.500
3.4 ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්‍ර 50 7.500
3.5 පාංශු සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්‍ර 850 17.000
3.6 ගොවිපළින් බැහැර පාංශු සංරක්ෂණය ව්‍යාපෘති 30 40.00
04 වාණිජ ගොවිපළ සංවර්ධනය/ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය 4.1 පල්ලේකැලේ හා කොත්මලේ ගොවිපළ සංවර්ධනය ගොවිපළ 2 5.000
05 ආයතනික මානව සම්පත් සංවර්ධනය හා භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 5.1 මානව සම්පත් සංවර්ධනය වැඩසටහන 15 1.500
5.2 භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය     4.000
5.3 මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරණ ප්‍රවර්ධනය වැඩසටහන 15 1.500
5.4 ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය   15 0.4125
  එකතුව         125.00  
ප්‍රවර්ගය: