ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන සැළැස්ම - 2018

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන සැළැස්ම - 2018
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය / ක්‍රියාකාරකම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන (රු.මි.) වාර්ෂික ඉලක්කය ප්‍රතිඵල දර්ශකය (KPI) 1 කාර්තුව 2 කාර්තුව 3 කාර්තුව 4 කාර්තුව
ඒකකය භෞතික භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.)
1 "හරිත සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය සදහා දායකත්වය ලබාදීම                  
  1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව 1.500 වැඩසටහන් 200 ගොවීන් 20000ක් සදහා පුහුණුව ලබා දීමට හැකි වීම නිම කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් ගණන 100% 1.50            
1.2 භෝග විවිධාංගිකරය හා ආර්ථික බෝග සංවර්ධන වැඩසටහන  2.500 හෙක්ටයාර් 100 ³ හෙක්ටයාර් 100 ක් තුල ස්ථීර බෝග වගා කිරීම.  වගා කරන ලද හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණය 50% 1.25 25% 0.625 25% 0.625    
1.3. අතිරේක ආහාර භෝග වගා වැඩසටහන 15.000 හෙක්ටයාර් 1000 ³ හෙක්ටයාර් 1000 ක් තුල අතිරේඛ ආහාර බෝග වගා කිරීම. නිම කරන ලද හෙක්ටයාර් ගණන 50% 7.50     50% 7.50    
1.4. කුඩා ගොවිපළ සංවර්ධන වැඩසටහන 8.750 ඒකක 3500 කුඩා ගොවිපල ඒකක 3500 සංවර්ධනය කිරීමට හැකිවීම නිම කරන ලද ඒකක ගණන 25% 2.1875 25% 2.1875 50% 4.375    
1.5 කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය ප්‍රචලිත කිරීම 10.000 මෙ.ටො. 4000 කාබනික පොහොර මෙ.ටො.4000 නිෂ්පාදනය කර භාවිතයට යෙදවීමට හැකිවීම. නිමකරන ලද කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය 25% 2.50 25% 2.50 50% 5.00    
1.6 ව්‍යවසායකත්ව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය 1.000 මෙ.ටො. 1000 හදුනාගත් වාණිජ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් දිරිගැන්වීම තුල කාබනික පොහොර මෙ.ටො. 1000 ක් නිෂ්පාදනය කිරීම. නිමකරන ලද කාබනික පොහොර ප්‍රමාණය 25% 0.25 25% 0.25 50% 0.50    
1.7 ප්‍රජා පාදක පැල තවාන් ස්ථාපිත කිරීම 2.500 පැල තවාන් 25 ප්‍රජා සහභාගීත්වය තුල පැල තවාන් 25 ක් සකස් කිරීමට හැකිවීම. නිමකරන ලද පැල තවාන් ගණන / නිෂ්පාදනය කරන ලද පැල ප්‍රමාණය 50% 1.25 50% 1.25        
1.8 ගොවි ප්‍රජා දිරිමත් කිරීමේ හා ඇගයීමේ වැඩසටහන 2.000 වැඩසටහන් 1 වැඩසටහන සඳහා ඉහල දායකත්වයක් ලබා දෙන ගොවීන් ඇගයීමට ලක් කිරීමට හැකිවීම නිම කරන ලද වැඩසටහන් ගනණ             100% 2.00
    උප එකතුව 43.250           16.438   6.813   18.000   2.000
                               
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය / ක්‍රියාකාරකම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන (රු.මි.) වාර්ෂික ඉලක්කය ප්‍රතිඵල දර්ශකය (KPI) 1 කාර්තුව 2 කාර්තුව 3 කාර්තුව 4 කාර්තුව
ඒකකය භෞතික භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.)
2 ප්‍රජා ජීවනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබද්ධ ගොවිපල කළමණාකරනය
  2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව 0.075 වැඩසටහන් 10 ගොවීන් 3500ක් සදහා පුහුණුව ලබා දීමට හැකි වීම නිම කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් ගණන     50% 0.075        
  2.2 ග්‍රාමීය ප්‍රජා පෝෂක වැඩසටහන 4.000 ගෘහස්ථ ඒකක 1000 ගොවීන් 1500 ක් සදහා ගෘහස්ථ කුකුල් පාලන වැඩසටහන හදුන්වා දීම. හදුන්වා දුන් ගෘහස්ථ කුකුල් පාලන ඒකක ගණන 25% 1.0 25% 1.00 50% 2.00    
    උප එකතුව 4.075           1.00   1.075   2.00    
3 "තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය                            
  3.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව 0.0750 වැඩසටහන් 10 ගොවීන් 1000ක් සදහා පුහුණුව ලබා දීමට හැකි වීම නිම කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් ගණන         100% 0.075    
3.2 ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය 7.500 ජල මූලාශ්‍ර 50 පාරිසරික ලෙස සංවේදී ජල මූලාශ්‍ර 50 ක් හදුනාගෙන සංරක්ෂණය කිරීම. සංරක්ෂණය කරන ලද ජල මූලාශ්‍ර ගණන 25% 1.875 25% 1.875 50% 3.750    
3.3 මූලික ප්‍රජා දැනුවත් කිරිම 0.1875 වැඩසටහන් 25 ජල මූලාශ්‍ර සංරක්‍ෂණය, පාංශු හා ජල සංරක්‍ෂණය, ගොවිපළින් බැහැර සංරක්‍ෂණය යන පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වීම. ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් ගණන         100% 0.1875    
3.4 නායකත්ව සංවර්ධනය 0.500 වැඩසටහන් 5 ග්‍රාමීය ප්‍රජා නායකයින් 200 ක් පුහුණු කිරිම. ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් ගණන 100% 0.5            
3.5 ගොවිපලින් බැහැර පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය 40.000 සංරක්ෂණ නිර්මිත 40 ප්‍රජා ජනාවාසයන්හි අප ජල කළමණාකරනය සදහා සංරක්ෂණ නිර්මිත සකස් කිරිම නිම කරන ලද සංරක්ෂණ ප්‍රමාණය 25% 10.00 25% 10.00 50% 20.00    
3.6 පාංශු සංරක්ෂණය 17.000 හෙක්ටෙයාර් 850 හෙක්ටෙයාර් 850 ක් තුල පාංශු සංරක්ෂණ ව්‍යුහ ස්ථාපිත කිරීමට හැකිවීම. නිමකරන ලද හෙක්ටෙයාර් ප්‍රමාණය 100% 17.00            
    උප එකතුව 65.2625           29.3750   11.8750   24.0125    
                               
අනු අංකය ව්‍යාපෘතිය / ක්‍රියාකාරකම මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන (රු.මි.) වාර්ෂික ඉලක්කය ප්‍රතිඵල දර්ශකය (KPI) 1 කාර්තුව 2 කාර්තුව 3 කාර්තුව 4 කාර්තුව
ඒකකය භෞතික භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.) භෞතික මූල්‍ය (රු.මි.)
4 වාණිජ ගොවිපල සංවර්ධනය හා කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය                    
  4.1 පල්ලේකැලේ/කොත්මලේ ගොවිපල සංවර්ධනය 5.0000 ව්‍යාපෘති 5 පල්ලේකැලේ/කොත්මලේ ගොවිපල වාණිජ උත්පාදන මට්ටම දක්වා උසස් කිරීම නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති ගණන 100%  2.500  100% 2.500        
    උප එකතුව 5.000           2.500   2.500        
5 ආයතනික කාර්ය සාධනය / සේවා ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම.                    
  5.1 මානව සම්පත් සංවර්ධනය 1.500 නිලධාරින්   කාර්යාලීය හා ක්ෂේත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය සදහා පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය සහභාගී කරන ලද නිලධාරින් ගණන 25% 0.250 25% 0.250 50% 1.000    
  5.2 භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය 4.000 විද්‍යුත් උපකරණ, පරිගණක උපකරණ, කාර්යාලීය උපකරණ   කාර්යාලය සදහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා ගැනීම ලබාගත් භෞතික සම්පත් ප්‍රමාණය 50% 2.000 50% 2.000        
  5.3 මාධ්‍ය හා ප්‍රචාරණ ප්‍රවර්ධනය 1.500 වැඩසටහන්   ආයතනික කාර්යයන් පිළිබද ජාතික තලය දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය වැඩසටහන් සංවිධානය සංවර්ධනය කරන ලද මාධ්‍ය වැඩසටහන් ගණන 25% 0.375 25% 0.375 25% 0.375 25% 0.375
  5.4 ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය 0.4125 වැඩසටහන්   බාහිර ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා මාසික ප්‍රගති සමාලෝචනය   25% 0.100 25% 0.100 25% 0.100 25% 0.1125
      7.4125           2.7250   2.725   1.475   0.4875
මුළු එකතුව 125.00           52.038   24.988   45.49   2.488

 

ප්‍රවර්ගය: