ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන්

2019 වර්හෂයේ හදබිම අධිකාරිය මගින් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන හා බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා
අවශ්‍ය පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන් කැදවා ඇත.

 කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන

 බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන

 

ප්‍රවර්ගය: