ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අලෙවි මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම සදහා මිල ගණන් කැදවීම

ලංසු සදහා ආරාධනයයි

අලෙවි මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම සදහා මිල ගණන් කැදවීම

 


සභාපති
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය, ගන්නෝරුව පාර,
පේරාදෙණිය.

ලිපිය භාගත කරගැනීම

Download

ප්‍රවර්ගය: