ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018-12-31 දින දක්වා සිදු කරන අතර වැඩි විස්තර 0812-388107 දුරකථනයෙන් හෝ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ගෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක.

ලිපිය භාගත කරගැනීම

Download

ප්‍රවර්ගය: