ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

හදබිම අධිකාරිය මඟින් භාවිතා කරන ලද වාහනය විකිණීම සදහා මිලගණන් කැදවනු ලැබේ.

හදබිම අධිකාරිය මඟින් භාවිතා කරන ලද වාහනය විකිණීම සදහා මිලගණන් කැදවනු ලැබේ.

ලිපිය භාගත කරගැනීම

Download

ප්‍රවර්ගය: