ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂි උපකරණ මිලදී ගැනීම සදහා මිලගණන් කැදවීම

අප අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහා අවශ්‍යය පහත කෘෂි උපකරණ මිලදී ගැනීම සදහා මිලගණන් කැදවා ඇත.

අනු අංකය

ද්‍රව්‍යය

අවශ්‍ය ප්‍රමාණය

01

ප්‍රොපගේටර් පොලිතින් ගේජ් 250 (මී.1 පළල, මී. 100 රෝල්)

කි.ග්‍රෑ. 250

02

අගල් 5x7 කළු පොලිතින් මළු (ගේජ් 200)

300000

03

ප්ලාස්ටික් මල් බාල්දි-ලී. 10

50

04

ප්ලාස්ටික් මල් බාල්දි ලී.5

3959

05

ස්ප්‍රේ යන්ත්‍ර ලී. 5 (අතින් ක්‍රියාකරන)

25

06

1/2'' රබර් හෝස් අඩි 100

25

07

හතරැස් හැඩය සහිත විල්බැරෝ( පිරිවිතර ලංසු ලේඛන සමග)

25

08

D හැඩයේ ලී මිට සහිත හතරැස් හැඩයේ සවල්

3912

09

අත් ඉස්කෝප්ප (ලී මිට සහිත)

50

10

මිට රහිත ඇගිලි 4 උදළු මුල්ලු (පිරිවිතර ලංසු ලේඛන සමග)

3958

11

9’’x9’’ උදළුතල (පිරිවිතර ලංසු ලේඛන සමග)

3930

12

හතරැස් වීල්බැරෝ තට්ටු (Length – Min. 800mm, Width – Min.  500mm, Height – Min. 200mm)

2

13

කාබනික පොහොර අමුද්‍රව්‍යය කැබලිකරන බහු කාර්ය යන්ත්‍ර

(පිරිවිතර ලංසු ලේඛන සමග)

10

14

තෘණ කැබලි කිරීමේ යන්ත්‍ර (පිරිවිතර ලංසු ලේඛන සමග)

01

වැඩිවිස්තර