ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

නව සභාපති තුමා වැඩබාර ගනී.

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස ඉන්දික ගුරුගේ මහතා 2018-05-31 වැනි දින සුභ මොහොතින් වැඩබාර ගනී.