ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කොස් පැල හා අන්නාසි පැල මිලදී ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා කොස් පැල හා අන්නාසි පැල මිලදී ගැනීම සඳහා මිළ ගණන් කැදවා අැත.

අන්නාසි පැළ (මුරුෂි ප්‍රභේදයේ) 300000 ක් මිලදී ගැනීම.

කොස් පැළ මිලදී ගැනීම