ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

2019 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018-12-31 දින දක්වා සිදු කරන අතර වැඩි විස්තර 0812-388107 දුරකථනයෙන් හෝ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මුදල්) ගෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක.

ලිපිය භාගත කරගැනීම

Download

පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන්

2019 වර්හෂයේ හදබිම අධිකාරිය මගින් දීප ව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන හා බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන සඳහා
අවශ්‍ය පැළ වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා මිලගණන් කැදවා ඇත.

 කොස් පැළ දසලක්ෂයේ වැඩසටහන

 බෝග විවිධාංගීකරණ සහ ගොවිපල කළමනාකරණ වැඩසටහන