ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන

 

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019


 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය       ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : විල්ගමුව, ලග්ගලපල්ලේගම, නාවුල, යටවත්ත, උකුවෙල, මාතලේ,                                                                  අඹන්ගගකෝරලේ, රත්තොට, දඹුල්ල, ගලේවෙල, පල්ලේපොල

 

 (මාතලේ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන බාගත කර ගැනීම )

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019

 

 


 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය       ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : උඩුනුවර, උඩපලාත, තෙල්දෙණිය, උඩුදුම්බර, යටිනුවර, හතරලියද්ද  (මහනුවර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන)   

 

 

 

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019

 

 


 නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය      ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : කොත්මලේ, හගුරන්කෙත, වලපනේ

 (නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන)   

 

 

 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019

 

 


 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය      ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : කොත්මලේ, හගුරන්කෙත, වලපනේ

 (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන)