ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අපගේ දැක්ම

තිරසර ඉඩම් හා ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වන සේවා විශිෂ්ඨත්වයක් තුල හරිත වු පරිසරයක් සරු ඵල සපිරි රටක්

අපගේ මෙහෙවර

 ඵලදායි ඉඩම් කළමණාකරණය, විධිමත් ජල සංරක්ෂණයක් හා උසස් මානව සම්පත් උපයෝජනයක් තුලින් පාරිසරික සම්පත් සංරක්ෂණය හා  කෘෂි ආර්ථිකය සව්බල ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය දායකත්වය සැපයීම

තේමා ගීතය

පුවත්

සැපයුම්කරුවන් 2020

නොවැම්බර් 25 2019

 2020 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා...

බිමිස්ටික් සමුළුව 2019

බිමිස්ටික් සමුළුව 2019

ඔක්තෝබර් 22 2019

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ගරු...

« »

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

 

 

ගරු මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, ග්‍රාමීය සංවර්ධන
 අමාත්‍ය

චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා

 

 

මුලික පරමාර්ථ

  • ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණය හා පරිසර ක‍්‍රියාකාරි කෘෂි සංස්කෘතියක් සඳහා දායක වීම
  • කෘෂිකාර්මික බෝග විවිධාංගිකරණය හා මිශ‍්‍ර වගා රටාවක් හඳුන්වා දීම.
  • ඉඩම් උපරිම ඵලධායිතාවයෙන් පවත්වාගන යාම හා වගා අස්වනු වැඩි කිරිම සඳහා මැදහත්වීම
  • කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහල නැන්වීම දේශීය ආහාරට ගැලපෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදන ප‍්‍රචලික කිරිම හා දිරි ගැන්වීම.
  • ගොවි ප‍්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම ස්වං රැුකියා උත්පාදනය හා අලෙවි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම.
  • ආර්ථික ඒකක සංවර්ධනය වාණිජ්‍ය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් කරා ගොවි ප‍්‍රජාවට මඟපෙන්වීම.

බල ප්‍රදේශ

පාංශු සංරක්ෂණ කටයුතු
පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබද දැනුම ප‍්‍රායෝගිකව ක‍්‍රියාත්මක කරමින් ඉඩම්හි භූ විෂමතාවයට, පාංශු  ස්වභාවයට, ඉඩම තුල පවතින සම්පත්වලට අනුව උච්ත පාංශු සංරක්ෂණ ක‍්‍රම යෙදිම සඳහා ගොවි ප‍්‍රජාව පොළඹවනු ලබන අතර එම කාර්ය ඉටු කරනු ලබන අතර එම කාර්ය ඉටු කරනු ලබන අවස්ථාවල ප‍්‍රජා නායකයන්ගේ හා ක්ෂේත‍්‍ර කළමණාකරුවන්ගේ අධික්ෂණයට ලක්කරනු ලබන අතර එමගින් වඩාත් ඵලධායි සංරක්ෂණ ක‍්‍රම යේදීම සඳහා ගොවි ප‍්‍රජාව අනුගත කරනු ලබයි.  මෙම කාර්ය ඉටු කිරිමේ ක‍්‍රියාවලියේ නියැලෙන ශ‍්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා තෝරා ගනු ලබන ගොවීන් සඳහා දිරි දිමණාවක් ලෙස හෙක්ටෙයාර් 01 ක් සඳහා රුපියල් 7500/- ක මුදලක් ගොවි ප‍්‍රජාවට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.  නිර්දේශ ලෙස හෙක්ටෙයාර්ස් 01 පාංශු සංරක්ෂණ කටයුතු කිරිම සඳහා රු.50000.00 - රු.75000.00 ක් වැනි ශ‍්‍රම සම්පතක් ආයෝජනය වන නමුදු අධිකාරිය විසින් ලබාදෙන මෙම මුදලින් 10% වැනි ප‍්‍රමාණයකි.  මෙම කාර්ය ඉටු කිරිමේ පාරිසරික හා කෘෂිකාර්මික වටිනාකම් පිළිබඳ ගොවීන්ගේ ආකල්ප ධනාත්මක ලෙස වර්ධනය වීම තුල මෙම කාර්ය ගොවි ප‍්‍රජාව විසින් සිදු කරනු ලබයි.  ශ‍්‍රි ලංකා හදබිම අධිකාරිය වාර්ෂික සංවර්ධන සැලසුමෙහි වැඩි මුල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන ප‍්‍රමාණයක් වෙන්කරනු ලබන ක‍්‍රියාකාරකම මෙය වේ.