කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2019

 

 


 කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය      ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ : කොත්මලේ, හගුරන්කෙත, වලපනේ

 (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල වැඩසටහන)   

 

 

 

பிரிவு: