ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කාර්යය මණ්ඩලය

ඉන්දික ගුරුගේ මහතා
ගරු සභාපති
චමින්ද ඒ්කනායක මහතා
විධායක අධ්‍යක්ෂ
ඩි.එම්.ඒ.බි.දසනායක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
බි.ටි.එස්.ඩබ්.කුමාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා ව්‍යාපෘති)
ඉදුනිල් කේ. වැලිගමගේ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (අලෙවි)
ඒ. එම්. ඩබ්. බී. තිලකරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)
වි.කේ.කෝණාර මිය
පරිපාලන නිලධාරි
සුනිලා රාජපක්ෂ මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (ගිණුම්)
හේ.මු. විජේරත්න මහතා
අංශ ප‍්‍රධානි (අලෙවි)
මානෙල් වේරගම මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (පාලන)
ඉන්ද්‍රානි රත්නායක මිය
අංශ ප‍්‍රධානි (සංවර්ධන)
හේමා රත්නායක මිය
අභ්‍යන්තර විගණන නිළධාරිනී
ඉෂාන්ත මඩුගල්ලේ මහතා
කලාප නිලධාරි - මාතලේ 02
සුනිල් වික‍්‍රමගේ මහතා
කලාප නිලධාරි - මහනුවර
නිමල් තිලකරත්න මහතා
කලාප නිලධාරි - මහනුවර 02
ඩි.වි.ඒ.දහනායක මහතා
කලාප නිලධාරි - නුවරඑළිය
එම්.එම්.මිල්ටන් මහතා
කලාප නිලධාරි – බදුල්ල
අතුල සෙනෙවිරත්න මහතා
කලාප නිලධාරි – කෑගල්ල
අනූෂ වීරසූරිය මහතා
කලාප නිලධාරි – කුරුණෑගල
එච්.එම්.ඉන්ද්‍රපාල මයා
කලාප නිලධාරි - මාතලේ
උපුල් රංජන් ජයතිලක මහතා
කලාප නිලධාරි – රත්නපුර