ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති හා නව නියෝජ්‍ය සභාපති සුභ මොතින් වැඩ බාරගනී...........

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස
කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................

(නව සභාපති ලෙස පාලින්ද  සාගර මැතිතුමා සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව............................)

 

   

  

 

(නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස කිත්සිරි දිසානායක මැතිතුමා 2019-04-08 වන සුභ මොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව ............................)

 

 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ තිරසර සංවර්ධන සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක් මහ දිවුරුම "

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ තිරසර සංවර්ධන සංකල්පය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක් මහ දිවුරුම

සිදු කරන අවස්ථාව ...................

  

 

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය 2019-03-22 වන දින
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත් වු අවස්ථාව .................

    

    

 

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරි

ගරු කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය
 ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා, එම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ඇතුළු නිලධාරින් 2018-01-25 වන දින ශ්‍රී ලංකා හදබිම
අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගි වු අවස්ථාව ....................................