ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

සැපයුම්කරුවන් 2021

 2021 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට පහත සදහන් සැපයුම්/ සේවා/ වැඩ හා තොරතුරු පද්ධති ලබා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා 2020-12-31 දින දක්වා රජයේ සහ පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. 

 

සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවීම

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් ගොවිපල් තුළ ඇති දැඩි කරනු ලබන සතුන් සඳහා සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමට මිල ගණන් කැදවීම - වැඩි විස්තර

 

"සෞභාග්‍ය දැක්ම" යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය හා අනුග්‍රහයෙන්,

 

"සෞභාග්‍ය  දැක්ම" යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වය හා අනුග්‍රහයෙන්, ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජනපති පාරිභෝගික සහන සේවය 2020-09-08 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන  රජ්‍ය සේවකයින් සඳහා සහන මිලට කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරිමේ වැඩසටහන මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මහනුවර ජාතික රෝහල, පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහල හා අවට ක්‍රියාත්මක කරමින්
පවතින වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා .......................................

 

 

 

   

                

 

     

 

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ නිල සංචාරය 2020-08-23

 

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මේජර් ජනරාල් සුමේධ ජේරේරා (විශ්‍රාමික) ඇතුළු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් 2020-08-21 වන දින ශ්‍රි ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සිදු කළ නිල සංචාරයේ විශේෂ අවස්ථාවන් .............