ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන්

2020-02-04 වැනි දිනට යෙදි ඇති 72 වැනි නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් පල්ලේකැලේ ගොවිපලේ
හදබිම අධිකාරියේ සභාපති අමරනන්ද වීරසිංහ මහතා හා නියෝජ්‍ය සභාපති ඒ.බි.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්
2020-02-03  දින ක්‍රියාත්මක කළ ශ්‍රමදානයේ විශේෂ අවස්ථා .............................

 

  

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව නියෝජ්‍ය සභාපති ලෙස ඒ.බී.ආර්.යු.බී. ආදිත්‍ය මහතා 2020-01-29 වන දින

සුභ මොහොතින් වැඩභාරගත් අවස්ථාව................

තවත් කියවන්න...

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස අමරානන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා 2020-01-07 වන දින

ශ්‍රී ලකා හදබිම අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස අමරානන්ද වීරසිංහ මැතිතුමා 2020-01-07 වන දින
හදබිම ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැනක් දෙමින් වැඩභාර ගත් අවස්ථාව ..................

තවත් කියවන්න...

සැපයුම්කරුවන් 2020

 2020 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට පහත සදහන් සැපයුම්/ සේවා/ වැඩ හා තොරතුරු පද්ධති ලබා ගැනීමට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිය සඳහා 2019-12-30 දින දක්වා රජයේ සහ පිළිගත් සැපයුම්කරුවන්ගෙන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. වැඩි විස්තර