ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

කෘෂිකාර්මික ප්‍රදර්ශනය හම්බන්තොට බටඅත කෘෂිතාක්ෂණ උද්‍යානය

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ 37 වන ආසියා පැසිෆික් සමුළුවට සමගාමීව හම්බන්තොට බටඅත කෘෂි තාක්ෂණ උදයානයේ Agri Tech 24 කෘෂි තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනයේ සමාරම්භය පසුගිය 2024 මාර්තු 2 වන සනිටුහන් කල වගයි.


මෙම අවස්ථාව සදහා කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ මැති ඇමතිතුමන්ලා හා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති ගරු සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමන්, නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමන් ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් ප්‍රදර්ශන භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම සිදුකරන ලදි.