ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

අපගේ දැක්ම

සරු පසින් සරු පොළොවක්
සරු පොළොවෙන් සරු සාර අස්වැන්නක් සපිරි රටක්

අපගේ මෙහෙවර

පාංශු ඛාදනය වලකා පාංශු සංරක්ෂණය තුලින් භුමිය සරු කර සරු ඵල ගන්වා
දේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය
තහවුරු කර දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහළ දැමීමට හවුල් වීම

තේමා ගීතය

පුවත්

අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී තනතුර සදහා අයදුම්පත් කැදවීම

සැප්තැම්බර් 18 2018

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර...

වැඩ පැවරීමේ පදනම මත සේවාවන් ලබා ගැනීම

සැප්තැම්බර් 05 2018

වැඩ පැවරීමේ පදනම මත සේවාවන්...

කෘෂි අලෙවි සහන සේවාව

කෘෂි අලෙවි සහන සේවාව

ජූනි 21 2018

ඔබගේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය මඤ්ඤෝක්කා ශ්‍රී...

මඤ්ඤෝක්කා මිලදී ගත් අවස්ථාව..............

මඤ්ඤෝක්කා මිලදී ගත් අවස්ථාව..............

ජූනි 21 2018

ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින්...

« »

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

 

ස්ථාපනය කළ දා පටන්  2016 මාර්තු මස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතට පත්වන තෙක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වුන හදබිම අධිකාරිය යලිත් මගේ අමාත්‍යාංශය වෙත පත්වීම ගැන සතුටු වෙමි. මෙම අධිකාරිගේ කාර්යයන් හා වගකීම් ඍජුවම ආහාර නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම මඟින් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, ගොවි ප්‍රජාවගේ ආදායම හා ජීවනෝපායන් වැඩිදියුණු කිරීම හා අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා දායක වේ.  

“අපි වවලයි අපි කන්නේ ” යන තේමාව  සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සරු පිරි ගෙවතු වගා ප්‍රවර්ධනය, දසලක්ෂයක් කොස්  පැළ වගා කිරීම සහ රගේ තෝරාගත් ප්‍රදේශ 15ක කෘෂිකාර්මික කලාප ඇති කිරීම හදබිම අධිකාරිය මඟින් අරඹා ඇති සංවර්ධන වැඩසටහන් අතර වේ.  
අධිකාරිගේ සභාපතිතුමන් හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නායකත්වය යටතේ  හා එම අධිකාරිගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දක්ෂතාවයන් මත ඉහත්‍ කී අරමුණු හා කාර්යයන් සපුරා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි  උදක්ම විශ්වාස කරමි.

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර

 

 

ගරු අන්ගජන් රාමනාදන්
කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමන්ගේ පණිවිඩය

කේ. ඩී. එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මයා
ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

 

මුලික පරමාර්ථ

  • ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණය හා පරිසර ක‍්‍රියාකාරි කෘෂි සංස්කෘතියක් සඳහා දායක වීම
  • කෘෂිකාර්මික බෝග විවිධාංගිකරණය හා මිශ‍්‍ර වගා රටාවක් හඳුන්වා දීම.
  • ඉඩම් උපරිම ඵලධායිතාවයෙන් පවත්වාගන යාම හා වගා අස්වනු වැඩි කිරිම සඳහා මැදහත්වීම
  • කෘෂි නිෂ්පාදන ඉහල නැන්වීම දේශීය ආහාරට ගැලපෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර නිෂ්පාදන ප‍්‍රචලික කිරිම හා දිරි ගැන්වීම.
  • ගොවි ප‍්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම ස්වං රැුකියා උත්පාදනය හා අලෙවි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම.
  • ආර්ථික ඒකක සංවර්ධනය වාණිජ්‍ය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයක් කරා ගොවි ප‍්‍රජාවට මඟපෙන්වීම.

බල ප්‍රදේශ