ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
ප‍්‍රජා නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන්
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිම සදහා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් ග්‍රාමීය සමාජයේ කුසලතාවයන් දක්ෂතාවයන්ගෙන් පිරිපුන් තරැණ තරුණියන් පිරිසක් හදුණා ගනිමින් ඔවුන් උදෙසා ප්‍රජා සහභාගීත්ව සංවර්ධන ප්‍රවේශයල සමාජ සජීවීකරණය යන ක්‍රමවේදයන් පිළිබද විධිමත් පුහුණුවක් ලබාදීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ සම්බන්ධිකාරක සහායකයන් ලෙස අනුයුක්ත කරනු ලබයි.  මෙම පිරිස අධිකාරියේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් මෙහෙය වනු ලබන ක්ෂේත්‍ර කළමණාකරුවන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනු ලබයි.  එමගින් සංවර්ධන වැඩසටහන සදහා අවශ්‍ය ග්‍රාමීය නියෝජනය ලැබිම තුල සංවර්ධන වැඩසටහන් වඩාත් ඵලධායි ලෙසත් විනිවිධ ස්වරුපයකින් යුතුවත් සිදු කිරිම අවශ්‍ය අවකාශය ලැබේ.
ප‍්‍රජා නායකත්ව සංවර්ධනය

ඒකකය

භෞතික ඉලක්කය

ඒකකයක වටිනාකම

මුල්‍ය වටිනාකම රු.

ප‍්‍රජා දායකත්වය රු.

ආයතන දායකත්වය රු.

වැඩසටහන්

10

10,000.00

100,000.00

--

100,000.00


දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමින් නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය