ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

75 වැනි නිදහස් දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමාගේ

75 වැනි නිදහස් දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපලෙහි ක්‍රියාත්මක කරන ලද ශ්‍රමධාන වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ  ඩබ්.එම්.කේ.කේ කරුණාරත්න මිය (විධායක අධ්‍යක්ෂ) ,   කණිශ්ක කහපොල මහතා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන),ඉෂාණි ජයවීර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්) ඇතුළු ඉහළ කළමණාකරන මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් හා අධිකාරියේ සේවක මහත්වරුන් හා මහත්මියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත් වුහ.