ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ හා කළමණාකරණසේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින්ගේ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සිදු කල නිරික්ෂන චාරිකාව .........

 කළමණාකරණසේවා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් වන ඩී.ජි. විමලසේන මහතා (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්), රෝෂාන් ජයලක් මහතා (අධ්‍යක්ෂ), චමීර කන්නන්ගර මහතා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ) , මොහාන් සමරවීඍ මහතා (සංවර්ධන නිලධාරි), අනුෂා මෙනෙවිය (විෂයභාර නිලධාරි) හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් වන යු.අයි. මධුශානි මිය (ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්) , නදිශානි පලමුරේ මෙය (විෂය භාර නිලධාරි)2023-10-15 හා 16 යන දෙදින තුළ ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක් සිදු කල අතර මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සභාපති සරත්චන්ද්‍රසිරි විතාන මැතිතුමා, විධායක අධ්‍යක්ෂ වසන්ත තිලකරත්න මහතා, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) කණිෂ්ක කහපොල මහතා, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන) හෂාන් වීරසේකර මහතා , සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ව්‍යාපෘති හා සැලසුම්)ඉෂාණි ජයවීර මහත්මිය හා ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සේවක සේවිකාවන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වු අතර සේවක සේවිකාවන්ගේ රාජකාරි කටයුතු පිළිබඳ නිරික්ෂණය කළ අතර ඔවුන් සමඟ සුහද පිළිසදරකද නියැලුණි. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියට අයත් පල්ලේකැලේ ගොවිපල හා කොත්මලේ ගොවිපලවල් ද නිරික්ෂණයට ලක් කරන ලදි.