ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

2023 වර්ෂයට අදාලව ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා මිල ගනන් කැදවීම .........

 ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ 2023 වර්ෂයේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා උපකරණ, සත්ත්ව ආහාර, කුකුල් පැටව් මිලදී ගැනීම හා හරිතාගාර ඉදිකිරිම සඳහා මිල ගනන් කැදවීම.

 භාගත කර ගැනීම සඳහා