ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මඟින් සංවිධානය කරන ලද විශේෂ ධර්ම දේශනය 2019-03-22 වන දින
ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරියේ ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත් වු අවස්ථාව .................